ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

https://tolatoplaza.hu

hatályos ettől a naptól: 2020-12-30

Preambulum

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során
bennünket tisztel meg bizalmával!

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap
használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése
merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy
kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

Impresszum: a
Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai

NévDrakez Trade Kft.

Székhely4028 Debrecen, Kassai út 131/A

Levelezési cím4028 Debrecen, Kassai út 131/A

Nyilvántartásba vevő hatóságDebreceni Törvényszék

Cégjegyzékszám09-09-032454

Adószám29031313-2-09

KépviselőFöldesi László

Telefonszám: +36205398215

E-mail: kapcsolat@tolatoplaza.hu

Honlap: https://tolatoplaza.hu

Bankszámlaszám: 11738039-21451353

Tárhelyszolgáltató
adatai

NévRackhost Zrt.

Székhely6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.

Elérhetőség:
info@rackhost.hu

Weboldalhttps://www.rackhost.hu

Fogalmak

Felek: Eladó
és Vevő együttesen

Fogyasztó: a
szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró
természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan
szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Honlap: a
jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál

Szerződés: Eladó
és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő
adásvételi szerződés

Távollévők közötti kommunikációt
lehetővé

tévő eszköz: olyan eszköz,
amely alkalmas a felek távollétében – szerződés
megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz
különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a
sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a
telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan
fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás
nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű
fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a
szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt
alkalmaznak

Termék: a
Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden birtokba
vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi 

Vállalkozás: a
szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vevő/Ön: a
Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

Jótállás:
A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban:
fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

1.
a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a
vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén
túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint

2.
a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

Vonatkozó
jogszabályok

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen
az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
egyes kérdéseiről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre
vonatkozó kötelező jótállásról

45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás
közötti szerződések részletes szabályairól    

19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás
közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és
jótállási
igények intézésének eljárási szabályairól

1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018.
február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy
letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú
tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni
fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a
2009/22/EK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016.
április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint
a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi
rendelet)

Az ÁSZF
hatálya, elfogadása

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező
érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési
Feltételek
(a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen
ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés
létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési
feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának
feltételeit.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást,
melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások
nyújtják.

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen
ÁSZF rendelkezéseit. 

A szerződés
nyelve, a szerződés formája

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar
nyelv.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó
szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem
iktatja.

E-számlázás

Társaságunk a
2007. évi CXXVII. törvény 175. §. szerinti elektronikus számlát alkalmaz.
Ön a

jelen ÁSZF elfogadásával belegyezését adja az elektronikus számla
alkalmazásához.

Árak

Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t.  Nem zárható ki annak a lehetősége,
hogy üzletpolitikai okból az Eladó az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem
terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben Eladó az árat hibásan
tüntette fel, és megrendelés érkezett a termékre, de szerződést még nem
kötöttek a felek, úgy az ÁSZF „Eljárás hibás ár” pontja alapján jár el az
Eladó.

Eljárás hibás
ár esetén

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak
minősül:

 • 0 Ft-os
  ár,
 • kedvezménnyel
  csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os
  termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált
  termék).

Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós
áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló
eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos
jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.


Payee követeléskezelés

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót/Felhasználót, hogy amennyiben a megrendelt terméket – anélkül, hogy jogszabály alapján fennálló elállási szándékát közölné – nem veszi át, úgy azzal szerződésszegést követ el.

A Vásárló/Felhasználó jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult vele szemben érvényesíteni a Vásárló/Felhasználó szerződésszegése következtében felmerült költségeket (pl. szállítási, csomagolási, fuvarozási, tárolási vagy egyéb felmerülő költség), ahol a jogalap szerződésszegési kötbér.

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót/Felhasználót, hogy amennyiben a jelen ÁSZF alapján fennálló követelését nem-jogi (például: fizetési felszólítás, ügyvédi levél) vagy jogi (például: fizetési meghagyás, végrehajtás) úton érvényesíti, úgy a Szolgáltató a Payee követeléskezelési platformot üzemeltető Legal Labs Kft.-t bízza meg a követelése behajtásával.

A Vásárló/Felhasználó jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a Vásárlóval/Felhasználóval szemben érvényesíteni a követelés behajtásával kapcsolatos esetleges felmerülő költségeit. A költségek mértékének alapja itt érhető el: https://payee.tech/pricing

A Vásárló/Felhasználó tudomásul veszi, hogy a behajtáshoz szükséges adatai átadásra kerülnek a Legal Labs Kft. részére.

Panaszügyintézés
és jogérvényesítési lehetőségek

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével
kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

A fogyasztó szóban
vagy írásban közölheti a vállalkozással
a panaszát
, amely a vállalkozásnak,
illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók
részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban
álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles
azonnal megvizsgálni, és szükség szerint
orvosolni
. Ha a
fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali
kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos
álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy
másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a
fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás
felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon
belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően
– az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli
panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. 
Az írásbeli panaszt a vállalkozás –
ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem
rendelkezik – a beérkezését követően 
harminc napon belül
köteles írásban érdemben

megválaszolni és intézkedni annak
közlése iránt
. Ennél rövidebb
határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt
elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy
elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a
vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek
tartalmaznia kell az alábbiakat:

1.
a fogyasztó neve, lakcíme,

2.
a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

3.
a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által
bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

4.
a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos
álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

5.
a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb
elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz
kivételével – a fogyasztó aláírása,

6.
a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

7.
telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás
felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz
másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak
kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót
írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely
hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak
tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye
vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és
internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is
ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében
igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást. Amennyiben az Eladó és a
fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során
nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a
fogyasztó számára:

Fogyasztóvédelmi
eljárás

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a
fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni
a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását
követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A
fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint
illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt
található: http://www.kormanyhivatal.hu/

Bírósági
eljárás

Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének
bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról
szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Békéltető
testületi eljárás

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal
élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is
fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a
fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy
rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az
illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület
illetékes.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési
kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület
felhívására történő 
válaszirat
megküldési kötelezettsége, továbbá
kötelezettségként kerül
rögzítésre a békéltető testület előtti 
megjelenési
kötelezettség
 („meghallgatáson
egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a
területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe
van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó
igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed
ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a
fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a
jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása
esetén 
kötelező
bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól
való eltekintésre
nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került
a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a
kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer
forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá
tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem
kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó
árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező
bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés
nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban
való aktív részvételének biztosítását célozza.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita
bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy
megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a
felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói
jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása
érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére
tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő
kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A
kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség
követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely
egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé
teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós
tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő
megjelenítését.
A
kérelemnek tartalmaznia kell

a.
a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

b.
a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét
vagy érintett telephelyét,

c.
ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület
helyett kérelmezett testület megjelölését,

d.
a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó
tényeket és azok bizonyítékait,

e.
a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett
vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését

f.
a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető
testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult,
keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti
kérelemelőterjesztésére nem került sor,

g.
a testület döntésére irányuló indítványt,

h.
a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak
másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként
hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz
elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos
bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez
csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu
A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető
el:
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek


Az egyes területileg illetékes Békéltető
Testületek

elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: 
abeck@pbkik.humbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: 
bekeltetes@bacsbekeltetes.humariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: 
www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: 
eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető
Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: 
bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: 
bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: 
bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: 
fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: 
bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: 
korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: 
hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető
Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: 
bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: 
szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: 
nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: 
pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: 
skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető
Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: 
bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: 
kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: 
vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: 
bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: 
zmbekelteto@zmkik.hu

Online
vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a
fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy
online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem
kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják
érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel
vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni,
igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.
A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen
kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az
online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban:
Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így
annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése
alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások,
számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely
olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része
módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a
jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a  weboldalra való
hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Drakez Trade Kft.

Online Pénztárca

Az Online Pénztárcába jóváírt kuponokat a Vásárló az adott rendelés teljesítése után, mindig csak a következő vásárlások során használhatja fel, mint egy utólagosan kapott kedvezményt. A Vásárló a következő vásárláskor kizárólag a korábbi fiókadataival belépve (e-mail cím, titkos kód) 10.000 Forintonként 500 Ft értékű kupont válthat be.

A kuponok nem járnak le, nem veszítik el értéküket, korlátlan ideig partnereinknél felhasználhatók. Partnereink mindenkori elérhetősége a https://www.onlinepenztarca.hu oldalon megtekinthető.

A beváltás feltételei: A kupon értékhatártól függetlenül felhasználható (10.000 Ft feletti végösszegű megrendelésekre). A kupon készpénzre nem váltható át. A kupon más kedvezménnyel, egyedi árral össze nem vonható. A Vásárló megrendeléskor köteles jelezni a beváltási szándékát, más esetben a kupont sajnos nem tudjuk elfogadni. (Amennyiben online rendel, ezt a lehetőséget a rendszer automatikusan fel fogja ajánlani.) Készülék cseréje esetén az onlinePénztárcával való fizetés kizárólag a különbözetre vehető igénybe. Az onlinePénztárcából való fizetés csak azon felhasználó számára lehetséges, aki aktív fiókkal rendelkezik az onlinePénztárcában.

Részleges
érvénytelenség, magatartási kódex

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan,
attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy
hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

A digitális
adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

A weboldalon
megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti.
Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az
eredeti adattartalom visszaállítható.A weboldalon  megjelenő adatokat
MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű
titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres
támogatást használunk.

A termékek
lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A honlapon a
megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő
leírásokban adunk tájékoztatást.

Az adatbeviteli
hibák javítása – Felelősség a megadott adatok valóságáért

Önnek a
megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van
az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva
az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már
a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége,
hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön
által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a
termék. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím
vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás
kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

A honlap használata

A vásárlás nem regisztrációhoz kötött.

A termék kiválasztása

A vásárlónak lehetősége van választani, illetve
rendelni az áruház termékei közül. A vásárló a kiválasztott termékre
kattintva

megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén a
megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális
kosárba helyezi. A Kosár „Megtekintés” gombjára kattintva megtalálja a
vásárlás

során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét és a
szállítási költséget. Itt leellenőrizhetik rendelésük helyességét, különös
tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint
módosíthatnak,

javíthatnak is. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.

A rendelés elküldése

Ha megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek
mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné
vásárolni őket, akkor egyszerűen kattintson a “Pénztár” gombra.
Áruházunkban lehetősége van regisztráció nélkül is a vásárlásra, ezért
három

lehetőség közöl választhat: már regisztrált vásárlóként szeretne-e belépni
új

vásárlóként akar regisztrálni esetleg regisztráció nélkül akar vásárolni Ha
korábban már vásárolt áruházunkban, úgy adja meg a korábbi regisztráció
során

megadott e-mail címét és jelszavát. Ha új vásárlóként szeretne
regisztrálni,

akkor adja meg a vásárláshoz szükséges adatait, amelyeket a rendszer
eltárol,

és a legközelebbi vásárlás alkalmával már csak be kell jelentkeznie.
Regisztráció nélküli vásárlás esetén adja meg számlázási és szállítási
címét. A

következő lépésben válassza ki az Önnek megfelelő szállítási módot.
Ezt követően egy Önnek megfelelő fizetési módot kell
választania. Ha egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés
elküldéséhez kattintson a „Megrendelés elküldése” gombra.

A rendelés
véglegesítése (ajánlattétel)

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel
az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen
szerepelnek, úgy a „
Megrendelés elküldése
gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem
minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A
jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül
ajánlattevőnek. 

Ön a „Megrendelés elküldése
gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell
tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása
esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás
időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési
feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az
ajánlati kötöttsége alól.

Rendelés
feldolgozása, a szerződés létrejötte

Önnek bármilyen időpontban
lehetősége van a megrendelés leadására. Az Eladó legkésőbb az Ön ajánlatának
elküldését követő munkanap során e-mail útján visszaigazolja az Ön
ajánlatát.  A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó által
küldött visszaigazoló email az Ön számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé
válik.

Fizetési módok

Utánvétel

Amennyiben a rendelés
értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza az
“Utánvétel” fizetési módot.

Banki átutalás

A termékek ellenértékét
banki átutalás útján is rendezheti.

Átvételi
módok, átvételi díjak

A szállítás Magyarország területére
egységesen 990ft.

MPL futárszolgálat

Fizetés
készpénzben vagy bankkártyával átvételkor.

MPL Posta Pont

Miért érdemes
MOL- Coop PostaPontra rendelni?

 • Mert a
  legtöbb
  MOL PostaPont napi 24, a Coop PostaPontok többsége pedig 12 órában nyitva
  tart, így a munka előtt és után is elhozható a csomag. 
  Itt
  megnézhető
  , hogy
  Önnek melyik esik útba.
 • SMS-ben
  vagy
  e-mailben értesítjük a küldemény érkezéséről, ahogy Ön szeretné.
 • Az
  átvételi
  pontok könnyen megközelíthetőek.
 • A
  kutakon a
  parkolás egyszerű és ingyenes.
 • A MOL
  PostaPontokon és a Coop PostaPontok nagy részében bankkártyával is
  fizethet.

A küldemények maximális tömege 20 kg.

MPL Csomagautomata

A
Csomagautomaták lényegében egy képernyővel ellátott
kezelőfelületből
 és különböző méretű rekeszekből állnak,
amelyek a csomagokat rejtik. A Csomagautomatáknál az átvétel

gyors – a kapott kód és telefonszámunk megadásával máris hozzáférünk
rendelésünkhöz. Ezen kívül napi 24
órában állnak a
rendelkezésünkre.

Bővebb infó: https://www.posta.hu/csomagautomata

Teljesítési
határidő

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a
rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 
30 nap.

Jogfenntartás,
tulajdonjogi kikötés

Amennyiben Ön korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a
kiszállítás során nem vette át (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási
jogával élt), vagy a Termék nem kereste jelzéssel érkezett vissza az eladóhoz,
az Eladó a megrendelés teljesítését a vételár és a szállítási költségek előre
történő megfizetéséhez köti.

Eladó visszatarthatja a Termék átadását, ameddig nem győződik meg arról,
hogy a
Termék árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás
használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék
esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az
átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg
teljes mértékben a vételár és aszállítási díj összegét). Amennyiben a Termék
ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére
hívhatja fel a Vásárlót.

Külföldre
történő értékesítés

Cégünk elsősorban Magyarország területén
belül biztosítja a megrendelt termékek kiszállítását/átvételét.


Fogyasztói
tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

Tájékoztató a
fogyasztó vevőt megillető elállási jogról

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint
csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül
eljáró természetes személy minősül, így 
jogi személyek nem
élhetnek az indokolás nélküli elállási

joggal!

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az
indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek
szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő
harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül
gyakorolhatja, mely határidő  
14 nap.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát,
hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja
és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a
szerződés
megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés
megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Elállási
nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban
biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a
honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

A fogyasztó
elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni,
ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 
14 nap.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e
rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését
követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni. 

Az Eladó
kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

Az Eladó visszatérítési
kötelezettsége

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak
megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való
tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó
által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a
teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is.
Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé
költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával
okozott többletköltségekre.

Az Eladó
visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás
vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó
által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó
kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot
is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem
terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott
bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t
felelősség nem terheli.

Többletköltségek

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos
fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles
visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett
általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési
kötelezettségünk. 

Visszatartási
jog

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró
összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget
kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot
kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll
módunkban elfogadni. 

A fogyasztó
kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

A termék
visszaszolgáltatása

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak
megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de
legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni,
illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott
személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a
fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A termék
visszaszolgáltatásával kapcsolatos közvetlen költségek viselése

A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének közvetlen
költségét. A terméket az Eladó címére kell visszaküldeni. Ha a fogyasztó a
teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy
távollévők között kötött – szolgáltatás nyújtásra vonatkozó – szerződést,
köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített
szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó
által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított
ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a
fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan
magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített
szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Kérjük vegye figyelembe,
hogy utánvéttel vagy portósan visszaküldött terméket nem áll módunkban átvenni.

Fogyasztó
felelőssége az értékcsökkenésért

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének
megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő
értékcsökkenésért felel.

Az elállási
jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja
elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében
foglalt esetekben:

a.
a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a
szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a
fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó
tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási
jogát elveszíti;

b.
olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára,
illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog
gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c.
olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó
utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék
esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d.
romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e.
olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely
egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem
küldhető vissza;

f.
olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást
követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g.
olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges
értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól
függ,
és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg,
azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik
napot követően kerül sor;

h.
olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a
fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy
karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i.
lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint
számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást
követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j.
hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses
szerződések kivételével;

k.
nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l.
lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló
szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős
tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a
szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m.
a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom
tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével
kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg
nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően
elveszíti az elállási jogát.

Kellékszavatosság,
termékszavatosság, jótállás

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm.
rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm.
rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a
kellékszavatossági jogával?

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben
kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai
szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt
kellékszavatossági igénye

alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel
élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az
Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más
igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a
kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti
az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön
is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a
szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet,
az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra
az Eladó adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön
kellékszavatossági

igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem
később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.
Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két
éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a
felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb
elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen. 

Kivel szemben érvényesítheti
kellékszavatossági igényét?

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági
igényét.

Milyen egyéb feltétele van
kellékszavatossági jogai

érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági
igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön
igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A
teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles
bizonyítani,
hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Használt termékek esetén alapesetben az általános szabályoktól
eltérően alakulnak a szavatossági, jótállási jogok. A használt termékek
esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe kell venni
azokat a körülményeket, amelyek alapján a Vásárló bizonyos hibák előfordulására
számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre
gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt termék
ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet
feltételezni. Ennek alapján a Vásárló csak az olyan hiányosságok tekintetében
érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon
felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt termék hibás és
erről a Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, az
ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a
termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a
kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt
termékszavatossági igénye

alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék
kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék
hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba
hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a
gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön
termékszavatossági

igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba
hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e
jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb
feltétellel érvényesítheti

termékszavatossági
igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával
vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági
igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben
mentesül

termékszavatossági
kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül
termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a
  terméket nem
  üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba
  a tudomány
  és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt
  felismerhető vagy
 • a
  termék hibája
  jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot
bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági
és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem
érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén
azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó
kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a jótállási
jogával?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az Eladó jótállásra
köteles a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási
cikkek (pl.: műszaki cikkek, szerszámok, gépek), valamint az ott meghatározott
körben azok tartozékai és alkotórészei (a továbbiakban – jelen pontban – együtt
fogyasztási cikként hivatkozva) eladása esetén.

Önt milyen jogok és milyen határidőn
belül illetik meg

jótállás
alapján?

Jótállási jogok

A Vásárló a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben alapján
főszabályként kijavítási és a „Jótállási igény kezelésével kapcsolatos
szabályok” pontban felsorolt esetekben kicserélési és pénz visszatérítési
igénnyel élhet jótállási igényként az Eladó felé.

A Vásárló a kijavítás iránti igényét választása szerint az Eladó
székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és az Eladó által a jótállási
jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

Érvényesítési határidő

A jótállási igény a jótállás időtartama alatt érvényesíthető, a
jótállás időtartama a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerint:

a.
10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó
eladási ár esetén egy év,

b.
100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó
eladási ár esetén két év,

c.
250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár, azonban a
fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a
javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Vásárló a
fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk Vásárló részére történő
átadásakor indul, vagy ha az üzembe helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja
végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Ha a Vásárló a fogyasztási cikket az átadástól számított hat
hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a
fogyasztási cikk átadásának napja.

Jótállási igény kezelésével kapcsolatos
szabályok

A kijavítás kezelésekor az Eladónak törekedni kell arra, hogy a
kijavítást 15 napon belül elvégezze. A kijavításra nyitva álló határidő a
fogyasztási cikk átvételekor indul.

Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot
meghaladja, akkor az Eladó a Vásárlót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a
csere várható időtartamáról.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első
alkalommal történő javítása során az Eladó részéről megállapítást nyer, hogy a
fogyasztási cikk nem javítható, a vásárló eltérő rendelkezése hiányában az
Eladó köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a
fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, az Eladó köteles a fogyasztó által
bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton
– az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy
nyugtán
– feltüntetett vételárat nyolc napon belül a vásárló részére visszatéríteni.

Vásárló az ÁSZF elfogadásával hozzájárul, hogy számára a
tájékoztatást elektronikus úton vagy a Vásárló általi átvétel igazolására
alkalmas más módon is megvalósulhasson.

Amennyiben az Eladó nem tudja a
fogyasztási

cikket 30 napon belül kijavítani:

 • ha a
  Vásárló
  ehhez hozzájárult, számára a kijavítás teljesíthető későbbi határidőben,
  vagy
 • amennyiben
  a
  Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel
  kapcsolatban nem nyilatkozott, számára a fogyasztási cikket a harmincnapos
  határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül ki kell cserélni,
  vagy
 • amennyiben
  a
  Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel
  kapcsolatban nem nyilatkozott, de a fogyasztási cikk cseréjére sincs
  lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási
  árat kell számára a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő
  nyolc napon belül visszatéríteni.

Amennyiben a fogyasztási cikk 4.
alkalommal

hibásodik meg a Vásárló jogosult:

 • az
  Eladó felé
  kijavítási igényel fordulni, vagy
 • a
  kijavítási
  igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159.
  § (2) bekezdés b) pontja alapján a vételár arányos leszállítását kérni az
  Eladótól, vagy
 • a
  kijavítási
  igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159.
  § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztási cikket az Eladó költségére
  kijavítani vagy mással kijavíttatani, vagy
 • amennyiben
  a
  Vásárló ezen jogaival (kijavítás, árleszállítás és mással kijavíttatás az
  Eladó költségére) nem él, vagy ezekkel kapcsolatban nem nyilatkozott,
  számára 8. napon belül a fogyasztási cikket ki kell cserélni, ha a
  fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján,
  vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell nyolc napon belül visszatéríteni
  számára.

Kivételek

A „Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok” pont alatt
írt előírások az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra,
motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra,
lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a motoros vízi járműre
nem vonatkoznak.

Ezen termékek esetében is köteles törekedni azonban az Eladó
arra, hogy a kijavítási igényt 15 napon belül teljesítse.

Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot
meghaladja, akkor az Eladó a Vásárlót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a
csere várható időtartamáról.

Mi a viszonya a jótállásnak más
szavatossági jogokkal?

A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság)
mellett érvényesül, alapvető különbség az általános szavatossági jogok és a
jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási
teher. 

A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített
bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi
csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – a járművek kivételével – az
üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem
végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a
vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás
iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

Az eladó vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a
fogyasztóra nézve olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a
jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ezt követően
azonban az önkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatóak meg, azonban a
jótállás ebben az esetben sem érintheti a fogyasztó jogszabályból eredő -így
köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.

Három munkanapon belüli csereigény

Webáruházon keresztüli értékesítés esetén is érvényesül a három
munkanapon belüli csereigény intézménye. Három munkanapon belüli cserteigényt a
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó új tartós fogyasztási cikkek
esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha a 3 munkanapon belül
érvényesíti valaki a csereigény intézményét, akkor az eladónak ezt úgy kell
értelmeznie, hogy a termék az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül
a terméket ki kell cserélnie.

Mikor mentesül az Eladó a jótállási
kötelezettsége alól?

Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben
mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt
kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási
igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont
Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül
megilletik.